Dofinansowanie na termomodernizację – jak je uzyskać?

Wśród wielu inicjatyw wspierających Polaków w ekologicznym i opłacalnym użytkowaniu budynków mieszkalnych znajduje się również program, umożliwiający pozyskanie dofinansowania m.in. na termomodernizację. Jest to uruchomiony jeszcze w 2018 r. Program Czyste Powietrze. Dotychczas skorzystało z niego wielu beneficjentów. Sprawdź, co to za program i w jaki sposób można uzyskać z niego wsparcie finansowe.

Czym jest termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja to zestaw działań i rozwiązań, dzięki którym w budynku udaje się zredukować tzw. uciekanie ciepła oraz zorganizować ekonomiczne zużycie wody, a także ogrzewanie. Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja budynku doprowadza inwestorów do:

 • poprawy wszystkich parametrów cieplnych,
 • zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,
 • obniżenia dotychczasowych kosztów ogrzewania i pozyskiwania wody użytkowej,
 • poprawy komfortu termicznego.

W ramach termomodernizacji budynku zwykle realizuje się następujące prace:

 • ocieplenia, np. ocieplenie dachu, stropodachu, ścian zewnętrznych budynku,
 • wymiany, np. okien, drzwi,
 • modernizacje, np. systemu grzewczego,
 • wdrożenia, np. rozpoczęcie korzystania z odnawialnych źródeł energii na cele grzewcze,
 • izolacje, np. odkrytych przewodów c.o.

Czy można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację?

Tak. Jest to możliwe, dzięki rządowemu Programowi Czyste Powietrze. Jest to program, który ma na celu zmniejszenie, uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które są generowane do atmosfery z poziomu domów jednorodzinnych. Priorytetem programu jest wsparcie Polaków w przeprowadzeniu wymiany starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz umożliwienie im przeprowadzenia termomodernizacji domów jednorodzinnych, w celu efektywnego zarządzania energią.

Beneficjentami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych albo osoby posiadające ww. zgodę na prowadzenie prac modernizacyjnych (np. dzieci właściciela budynku ze stosowanym upoważnieniem do wnioskowania o dotację i zgodą na prowadzenie prac termomodernizacyjnych).

  Co obejmuje dofinansowanie z programu Czyste Powietrze na termomodernizację?

  Zainteresowani skorzystaniem z tego programu mogą liczyć na częściowy zwrot poniesionych przez siebie kosztów w związku z termomodernizacją domów jednorodzinnych (do kwoty 53 000 zł), a także na pożyczkę na sfinansowanie pozostałych kosztów zmian (powyżej kwoty 53 000 zł). Przykładowo, jeśli inwestor na termomodernizację swojego domu planuje wydać 120 000 zł, to po spełnieniu stosownych warunków, z tego programu uzyska max. 53 000 zł zwrotu poniesionych kosztów, a także może ubiegać się na pożyczkę finansującą pozostałe koszty (tj. kwotę 67 000 zł). Kluczowe jest też to, że aby korzystać z programu, trzeba przeznaczyć minimum 7000 zł na planowane działania modernizacyjne. Ostateczna wysokość kwoty bezzwrotnej dotacji i pożyczki jest ustalana po zbadaniu dochodu wnioskodawcy.

   Środki wsparcia finansowego z programu można przeznaczyć na różne działania, które co do zasady poprawią parametry cieplne domu jednorodzinnego. Przykładowo na:

   • zakup i instalację nowych pieców, kotłów, czy innych źródeł ciepła,
   • zakup materiałów budowlanych, w tym styropianu na przeprowadzenie docieplenia budynków,
   • sfinansowanie kosztu wykonania prac budowlanych, np. docieplenia budynku, prac montażowych,
   • instalację odnawialnych źródeł energii.

   Jak i gdzie, kiedy składać wnioski o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze na termomodernizację?

   Analizowany program jest realizowany od 2018 do 2029 r. Podpisywanie umów w odpowiedzi na prawidłowo złożone wnioski będzie się odbywało do końca grudnia 2027r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30 czerwca 2029 r.

   Generalnie nabór wniosków o dofinansowanie z tego programu jest prowadzony w trybie ciągłym, ich przyjmowanie i weryfikacja są realizowane na bieżąco. Podmiotem przyjmującym, rozpatrującym wnioski jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej dla danego województwa. Zainteresowani aktualne informacje, np. o sposobie, terminach przyjmowania wniosków znajdą na witrynie internetowej właściwego dla danego samorządu funduszu.

   Warunki dofinansowania na termomodernizację z Programu Czyste Powietrze – krok po roku

   Aby uzyskać dofinansowanie z tego programu, przyszli beneficjenci muszą spełnić restrykcyjne warunki. Są one następujące:

   • złożenie wniosku we właściwym oddziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   • wymiana lub instalacja odpowiednich kotłów: realizowanie w ramach modernizacji: w przypadku budynków istniejących wymiany starego pieca, kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu Czyste Powietrze; w przypadku budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu Czyste Powietrze,
   • posiadanie statusu właściciela lub współwłaściciela domu jednorodzinnego lub posiadanie zgody i pełnomocnictwa od ww. osób do realizowania aktywności termomodernizacyjnych na danej nieruchomości,
   • minimalna wartość inwestycji kosztów kwalifikowanych – 7 000 zł,
   • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

   Ile można uzyskać dofinansowania na termomodernizację w ramach Programu Czyste Powietrze?

   W szczegółowych zapisach Programu Czyste Powietrze znajdują się informację o maksymalnym, dotowanym koszcie dla poszczególnych czynności, które mogą być zrealizowane w ramach prac termomodernizacyjnych. W poniższej tabeli wskazano poglądowo te dopuszczalne dopłaty.

    Przykładowy rekompensowany koszt termomodernizacji Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek w ramach wsparcia z Programu Czyste Powietrze (do każdej czynności jednorazowa stawka dotacji)
    pojedyncze prace badawcze, dokumentacyjne, np. ekspertyza ornitologiczna od 150 zł do 700 zł
    audyt energetyczny, wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji, do 1000 zł
    wymiana drzwi bram, garażowych na zewnątrz budynku (m2 powierzchni) do 2000 zł
    zakup i montaż kotłów grzewczych, instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza ciepła, wentylacji mechanicznej do 10 000 zł
    wykonanie pomp ciepła do ciepła z ziemi, mikroinstalacja fotowoltaiczna powyżej 10 000 zł

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie Program Czyste Powietrze.

    Zgodnie z powyższym najwyższe kwoty akceptowalnych kosztów, na których pokrycie inwestor można uzyskać pomoc z analizowanego programu, są przewidziane w przypadku wykonania całych zestawów, np. pomp ciepła z ziemi albo mikroinstalacji fotowoltaicznej. Najmniejsze akceptowalne koszty są w przypadku jednorazowych czynności pomiarowych (np. ekspertyza ontologiczna), czy audytów energetycznych.

    Ostateczna wreszcie kwota przyznanej pomocy finansowej w ramach tego programu jest też zdeterminowana poziomem rzeczywistych dochodów osoby, która wnioskuje o dotację. Zasada jest taka, im osoba wnioskująca ma mniejszą kwotę miesięcznego dochodu na osobę w zł w swojej rodzinie, tym uzyska wyższą wartość dotacji a mniejszą pożyczki, jako uzupełnienia do dotacji. Osoby o najwyższych dochodach uzyskają stosunkowo niskie kwoty bezzwrotne dotacji, a za to wysokie kwoty pożyczki. Poniżej przedstawiono, jak program kwalifikuje wnioskodawców na grupy zgodnie z wysokością ich dochodu i jakie to ma konsekwencje przy ustalaniu kwoty wsparcia finansowego.

    Kwalifikacja grupy wnioskodawców Dochód kwalifikujący wnioskodawców do danej grupy Przewidziane wsparcie finansowe
    Grupa nr 1 0 zł – 600 zł

    dotacja: do 90% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 10 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 2 601 zł – 800 zł

    dotacja: do 80% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 20 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 3 801 – 1000 zł

    dotacja: do 70% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 30 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 4 1001 – 1200 zł

    dotacja: do 60% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 40 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 5 1201 zł – 1400 zł

    dotacja: do 50% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 50 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 6 1401 zł – 1600 zł

    dotacja: do 40% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 60 % poniesionych kosztów

    Grupa nr 7 powyżej 1600 zł

    dotacja: do 30% poniesionych kosztów

    pożyczka: do 70 % poniesionych kosztów

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie Program Czyste Powietrze.

    Czyste Powietrze 2019 – jak rozpocząć aplikowanie o dofinansowanie?

    Planując remont domu, należy ustalić jego status prawny. Jeśli posiadamy jego własność, to nie ma problemu, jeśli nie – trzeba pozyskać zgodę od właściciela na staranie się o dotację. Następnie należy zrealizować krok po kroku te działania:

    • dokonaj wstępnego audytu swojego domu – należy ustalić, jakie są defekty w budynku, które obniżają jego parametry cieplne. Warto stworzyć listę rzeczy do zmiany, np. wymiana kotła, ocieplenie, wymiana drzwi zewnętrznych. Jeśli mamy wątpliwości, warto tu skorzystać z porady fachowca, aby doradził, ocenił, co warto wymienić w domu,
    • wejdź na stronę internetową terytorialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokładnie ustal, gdzie, do kiedy, w jakiej postaci możesz składać wniosek o dofinansowanie, koniecznie wynotuj, jakie dokumenty musisz posiadać, aby przedstawić je, jako załączniki do wniosku,
    • przystąp do wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie – składa się z kilku części, do jego uzupełnienia będziesz potrzebował swoich danych, danych pozostałych domowników, informacji o Waszych dochodach, danych nieruchomości, kosztorysu planowanych działań, określenia kwoty ewentualnego wkładu własnego, po uzupełnieniu, podpisaniu, sprawdzeniu wniosku, zgromadź dokumenty potwierdzające dochód, np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym przez członków rodziny w minionym roku kalendarzowym, zaświadczenia o innych źródłach dochodów, np. z Urzędu Gminy o wielkości ha przeliczeniowych ziemi, mają to być wszystkie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, jaki jest dochód rodziny,
    • oczekuj na kontakt przedstawiciela Funduszu, który zweryfikuje wniosek, stwierdzi, czy Twój budynek jest zgodny z danymi we wniosku, czy kwalifikujesz się do uzyskania pomocy programowej,
    • dokonaj podpisania umowy o dofinansowanie z przedstawicielem Funduszu,
    • złóż dodatkowy wniosek o płatność, zadbaj o podanie w nim swojego, prawidłowego konta bankowego,
    • zgłoś w Funduszu zakończenie prac termomodernizacyjnych, spodziewaj się wizyty inspektora terenowego, który z ramienia Funduszu sprawdzi wykonane prace,
    • oczekuj na rozliczenie przedsięwzięcia, zawsze następuje po przygotowaniu pozytywnego raportu z wizyty terenowej w ramach kontroli,
    • uwzględnij możliwość dalszych kontroli, zapamiętaj, że Fundusz zastrzega sobie prawo do dodatkowego sprawdzania Twojej nieruchomości, przeprowadzanych prac modernizacyjnych w terminie do 3 lat.

    Podsumowując, uzyskanie dofinansowania na termomodernizację domu jednorodzinnego jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, zwłaszcza dla osób najbiedniejszych. Dlaczego? Osoby te mogą otrzymać nawet 90%, bezzwrotną dotację do prowadzonych prac. Procedura uzyskania wsparcia finansowego jest stosunkowo prosta, wymaga tak naprawdę złożenia tylko jednego wniosku oraz przedstawienia dokumentów, ukazujących rzeczywiste dochody wnioskodawcy oraz jego bliskich.

    Want new articles before they get published?
    Subscribe to our Awesome Newsletter.